LMLPHP后院

PHP 0=='UNSET'? 刷新你的三观技术

maybe yes 发表于 2021-01-31 08:37

这是一个老生常谈的问题朋友和我聊天聊到这样一个问题,作为一个面试官,你也许一定要用这个去做一个对候选人参考。

朋友在面试新晋程序员的时候,发现十多个候选人竟然没有一个人做对了,也是醉了,可见,技术来源于实践,没有实践的认识不敏感,不牢靠,最后朋友还是录用了一个小姑娘,说团队男人太多,来点温柔的福利比较好,我呵呵,管理是门大学问,团队建设要小心为妙。

lindeMacBook-Pro:l lin$ php -v
PHP 7.1.7 (cli) (built: Jul 15 2017 18:08:09) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.1.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
lindeMacBook-Pro:l lin$ php -r "var_dump(0==='UNSET');"
bool(false)
lindeMacBook-Pro:l lin$ php -r "var_dump(0=='UNSET');"
bool(true)


pi@raspberrypi:l $ php -v
PHP 7.3.19-1~deb10u1 (cli) (built: Jul  5 2020 06:46:45) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.3.19, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.3.19-1~deb10u1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
pi@raspberrypi:l $ php -r "var_dump(0==='UNSET');"
bool(false)
pi@raspberrypi:l $ php -r "var_dump(0=='UNSET');"
bool(true)


lindeMacBook-Pro:l lin$ php -r "var_dump(0=='UNSET');"
bool(true)
lindeMacBook-Pro:l lin$ php -r "var_dump('UNSET');"
string(5) "UNSET"
lindeMacBook-Pro:l lin$ php -r "var_dump('unset');"
string(5) "unset"
lindeMacBook-Pro:l lin$ php -r "var_dump('unset'==0);"
bool(true)

所以,对于字符串和数字进行比较的话,就要注意了,所有字符串都等于 0,保险起见,还是用三个等号来比较。

2024-07-13 05:09:26 1720818566 0.027202