LMLPHP后院

微信开发入门的大坑技术

maybe yes 发表于 2018-12-09 11:46

微信开发入门的大坑,微信官方建议开启服务器加密配置,但官方 SDK 给出错误的代码示例,误导开发者。

经过一番折腾,终于成功的实现了加解密和微信通信。

<xml><ToUserName><![CDATA[gh_6d0d825351ee]]></ToUserName><FromUserName><![CDATA[og-TK5kTi8ujOfh36bkTPcQvMCBk]]></FromUserName><CreateTime>1544275857</CreateTime><MsgType><![CDATA[text]]></MsgType><Content><![CDATA[好]]></Content><MsgId>6632614303346723864</MsgId></xml>


<xml><Encrypt><![CDATA[pLqOSM2NZ5Yy/V3fEN5TMhieUoGT8CJ7vKVvhG3Rwmr9lAYD8Dmp6JMp0boP1cfHMx8kmiXpnbZtV+IqvXfQzKwykPASE4GK0Nj4RXumvZ4uUuCPP/0E85BHBy+RvxjvnxturqmAStNiJ55GA/e0aHXxv+ubGoRhXpDN7YGIbPj9JRl34F3sBXEbF71+kgG92NspWz8JryjiGYCrJUrYKtnrio+swAqMxL4i1SEGzg3jvE6xYUtMluLigFcKkEzggk0yxRLSDU7+jFRTCKJPGsJ7XYMH9YsTQ7Uv0j5juiTJ5Mm7APp9pZhvm9vmmTRjleW35gr/PYZDB3qAIm5oP5Ckufi3OSBh9OY+7O5dwquLD1N0t3tOZr5h/NCs0CoF]]></Encrypt><MsgSignature><![CDATA[3bc38303e72bc8c2a603add418e46496521e8405]]></MsgSignature><TimeStamp>1544285690</TimeStamp><Nonce><![CDATA[478380264]]></Nonce></xml>

大家看一看微信官方的代码 PHP SDK 示例:

/**                                                                                          
 * 对明文进行加密
 * @param string $text 需要加密的明文
 * @return string 加密后的密文
 */
public function encrypt($text, $appid)
{

    try {
        //获得16位随机字符串,填充到明文之前
        $random = $this->getRandomStr();
        $text = $random . pack("N", strlen($text)) . $text . $appid;
        // 网络字节序
        $size = mcrypt_get_block_size(MCRYPT_RIJNDAEL_128, MCRYPT_MODE_CBC);
        $module = mcrypt_module_open(MCRYPT_RIJNDAEL_128, '', MCRYPT_MODE_CBC, '');
        $iv = substr($this->key, 0, 16);
        //使用自定义的填充方式对明文进行补位填充
        $pkc_encoder = new PKCS7Encoder;
        $text = $pkc_encoder->encode($text);
        mcrypt_generic_init($module, $this->key, $iv);
        //加密
        $encrypted = mcrypt_generic($module, $text);
        mcrypt_generic_deinit($module);
        mcrypt_module_close($module);

        //print(base64_encode($encrypted));
        //使用BASE64对加密后的字符串进行编码
        return array(ErrorCode::$OK, base64_encode($encrypted));
    } catch (Exception $e) {
        //print $e;
        return array(ErrorCode::$EncryptAESError, null);
    }
}

/**
 * 对密文进行解密
 * @param string $encrypted 需要解密的密文
 * @return string 解密得到的明文
 */
public function decrypt($encrypted, $appid)
{

    try {
        //使用BASE64对需要解密的字符串进行解码
        $ciphertext_dec = base64_decode($encrypted);
        $module = mcrypt_module_open(MCRYPT_RIJNDAEL_128, '', MCRYPT_MODE_CBC, '');
        $iv = substr($this->key, 0, 16);
        mcrypt_generic_init($module, $this->key, $iv);

        //解密
        $decrypted = mdecrypt_generic($module, $ciphertext_dec);
        mcrypt_generic_deinit($module);
        mcrypt_module_close($module);
    } catch (Exception $e) {
        return array(ErrorCode::$DecryptAESError, null);
    }


    try {
        //去除补位字符
        $pkc_encoder = new PKCS7Encoder;
        $result = $pkc_encoder->decode($decrypted);
        //去除16位随机字符串,网络字节序和AppId
        if (strlen($result) < 16)
            return "";
        $content = substr($result, 16, strlen($result));
        $len_list = unpack("N", substr($content, 0, 4));
        $xml_len = $len_list[1];
        $xml_content = substr($content, 4, $xml_len);
        $from_appid = substr($content, $xml_len + 4);
    } catch (Exception $e) {
        //print $e;
        return array(ErrorCode::$IllegalBuffer, null);
    }
    if ($from_appid != $appid)
        return array(ErrorCode::$ValidateAppidError, null);
    return array(0, $xml_content);

}

官方给出了过时的代码不说,最最重要的是给出了错误的加密解密方法,这样哪怕开发者用正确的代码对接,却永远也对接不上。示例上给出的是 128 CBC,而实际上成功对接的代码是 AES-256-CBC。

目前对于 PHP 而言,是个比较尴尬的处境,论影响力,PHP 在 web 开发地位还是有的。但各大技术平台的热度方面 Java, Python, C++, .Net, Go 都在 PHP 之上。

这里给 PHP 的开发者一个建议,不要使用 Nginx 做 PHP 的服务器,Nginx 天生对 PHP 不友好,Nginx 的配置难懂且复杂,是哪个孙子说 Nginx 好配置的,看我不打断它的腿。用 PHP 和 Apache 吧,他们才是最佳配合,Apache 支持目录配置,秒杀 Nginx 一条街。

最近写文章时间越来越少,能提笔不容易啊。

2019-06-16 21:34:20 1560692060 0.011476